Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu, zgodnie z  zarządzeniem nr 8/2021 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 22 października 2021 r. w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK nr 235/XIX/2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2022 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2022, informuje, co następuje:

  1. Niewniesienie składki członkowskiej PTTK do 31 marca 2022 r. powoduje: ustanie członkostwa zwyczajnego, tj. utratę wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK, w tym prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Okres ochronny ubezpieczenia od NNW objęty składką za rok 2021 wygasa 31 marca 2022 r.
  2. Zaleganie z opłatą składki członkowskiej PTTK za okres dłuższy niż 3 miesiące powoduje ustanie członkostwa zwyczajnego w PTTK. Zarząd Oddziału nie ma obowiązku informowania członka PTTK o występującej zaległości. Członkostwo może zostać przywrócone po opłaceniu zaległych i bieżących składek.
  3. Osoby nie mające opłaconej składki członkowskiej PTTK za ubiegłe lata, chcące zachować ciągłość stażu członkowskiego opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za 2022 rok według następujących zasad:
  • w przypadku posiadania przez Oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK;
  • w przypadku braku w Oddziale znaczków Oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata, z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt. 3);
  • znaczki członkowskie za 2021 rok w wysokości określonej w pkt. 2) można będzie nabywać od 1 kwietnia 2022 r.

Oddział zobowiązany jest powiadomić członka opłacającego zaległe składki o tym, że za okres zaliczenia ciągłości stażu członkowskiego członek nie był ubezpieczony.