W dniu 20.11.2023r. w siedzibie Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego odbył się egzamin dla Przodowników Turystyki Górskiej na poszerzenie uprawnień na poszczególne pasma górskie oraz  członków  PTTK  którzy ubiegali się o  mianowanie na Przodownika Turystyki Górskiej. Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. PTG pod przewodnictwem przewodniczącego kol. Henryka Bieli poddała egzaminowi 12 osób z zakresu wiedzy ogólnej i szczegółowej  dotyczącej poszczególnych pasm górskich w Polsce.

Gratulujemy zdobycia  i poszerzenia uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej.

 

Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT PTTK działający przy OR PTTK ŚO informuje , że książeczki GOT PTTK należy przedłożyć do weryfikacji po spełnieniu wymogów na dany stopień odznaki lub po uzyskaniu każdej normy zaliczonej do GOT PTTK ,, Za Wytrwałość,, najpóżniej do 31 stycznia następnego roku, po roku w którym je spełniono.

Dyżur TRW GOT PTTK w każdą środę od godz.16.00 do godz.17.00

Komisja Turystyki Górskiej ORPTTK ŚO.

Regionalna Komisja Egzaminacyjna w Opolu informuje, że egzamin na nadanie lube poszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej PTTK odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 roku o godzinie 16:30 w siedzibie Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego – Domku Lodowym, ul. Barlickiego 2A, 45-083 Opole. Wniosek o mianowanie na druku zatwierdzonym przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK i inne wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres Oddziału z dopiskiem „Egzamin PTG 2023” do dnia 13 listopada 2023 roku. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu należy spełniać warunki zawarte w Regulaminie Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.

Przewodniczący Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w Opolu
Henryk Biela

Komisja Turystyki Górskiej 

Przewodniczący – Henryk BIELA  tel. 502 221 271; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiceprzewodniczący – Adam WOJCIESZAK

    Sekretarz – Dariusz CHĄDZIŃSKI

Członek – Jacek RAMUS

Członek – Stanisław TYMIŃSKI

Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w składzie:

Przewodniczący – Dariusz CHĄDZIŃSKI tel. 509 867 400 email; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Józef KORYCKI 

Andrzej PIELICH 

Regulamin Komisji Turystyki Górskiej

Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego


Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1
Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Regionalnego
PTTK „Śląska Opolskiego” w Opolu uchwałą nr 13/2022
z dnia 08.12.2022 r.

Rozdział II
Zadania, tryb i zakres działania

Art. 2.
1. Do zakresu działania Komisji Turystyki Górskiej, Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK w dziedzinie przez nią reprezentowanej, a w szczególności, fachowe doradztwo Zarządowi Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w kwestiach turystyki górskiej.
2. Komisja opracowuje szczegółowy roczny plan pracy, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.
3. Siedzibą Komisji jest biuro Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego i działa ona
w oparciu o oddziałowe środki wymiany korespondencji.

Art. 3.
Do zadań utworzonej Komisji należy:

 1. 1. Realizowanie zadań wynikających z uchwał Zjazdu Oddziału, Zarządu Oddziału i władz naczelnych PTTK.
  2. Kształtowanie wzorców, właściwych postaw i zachowań związanych
  z aktywnością turystyczną w górach.
  3. Szerzenie działalności w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego gór uwzględniających rozwój turystyki górskiej.
  4. Prowadzenie ewidencji Przewodników Górskich, Przodowników Turystyki Górskiej PTTK i Znakarzy Szlaków Górskich.
  5. Upowszechnianie zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK i innych odznak górskich.
  6. Prowadzenie Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT – PTTK na terenie działania OddziałuRegionalnego PTTK Śląska Opolskiego.
  7. Uczestniczenie przez członków Komisji w organizowanych seminariach
  i konferencjach związanych z tematyką górską
  8. Gromadzenie i zapoznawanie się z opracowanymi i wydawanymi materiałami szkoleniowymi, informacyjnymi i popularyzatorskimi dotyczącymi gór.
  9. Organizowanie imprez górskich – wycieczek, rajdów, zlotów, konferencji itp.
  10. Wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki działań Komisji Turystyki Górskiej.
  11. Występowanie do Zarządu OddziałuRegionalnegoPTTK Śląska Opolskiego z wnioskami o wyróżnienia i odznaczenia nadawane przez ZG PTTK oraz KTG ZG PTTK.
 2. Szkolenie kandydatów na Przodowników Turystyki Górskiej PTTK, egzaminowanie ich oraz nadawanie i rozszerzanie uprawnień w ramach Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej.
  Art. 4.
  1. Zarząd Oddziału PTTK Śląska Opolskiego powołuje Komisję Turystyki Górskiej na okres kadencji jako organ doradczy w sprawach określonych
  w art. 3.
  2. Kadencja Komisji obejmuje okres pomiędzy Zjazdami OddziałuRegionalnego PTTKŚląska Opolskiego.
  3. Prawo zgłaszania kandydatów do Komisji Turystyki Górskiej przysługuje:
  a. członkom Zarządu Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.
  b. ustępującej Komisji Turystyki Górskiej.
  c. Przodownikom Turystyki Górskiej PTTK i Przewodnikom Górskim, którzy są członkami PTTK w Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego.
  Art. 5.
  1. Komisja realizuje swoje zadania we współpracy z innymi organami fachowymi i jednostkami PTTK.
  2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego, z głosem doradczym wtedy gdy tematyka dotyczy działalności Komisji.

  Rozdział III

Zasady tworzenia
Art. 6.
1. Komisja Turystyki Górskiej jest wybierana przez zebranie sprawozdawczo
– wyborcze w głosowaniu tajnym w ilości do 5 członków.
2. Kadencja Komisji Turystyki Górskiej obejmuje okres między Zjazdami Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.
3. Skład oraz zmiany składu KTG następujące w okresie kadencji podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.

Rozdział IV
Organizacja i tryb pracy komisji

Art. 7.
1. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza oraz członków Komisji wybiera się w tajnym głosowaniu z pośród wybranych członków Komisji Turystyki Górskiej.
Art. 8.
1. Zebrania Komisji, zwoływane są przez przewodniczącego lub osobę przez niego wyznaczoną w miarę potrzeb, według ustalonego harmonogramu lecz nie mniej niż 4 razy w roku, oraz w razie potrzeby.
2. Prawo zwoływania zebrania Komisji przysługuje również Zarządowi Oddziału RegionalnegoPTTK Śląska Opolskiego.
3. Uchwały Komisji zapadają większością głosów, w razie równej ilości głosów, głos rozstrzygający należy do przewodniczącego. Uchwały Komisji przekazywane są Zarządowi Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.
4. Zebrania Komisji, są protokołowane zaś dokumentacja jest przechowywana w biurze Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego oraz Komisji.
Art. 9.
1. Zarządowi Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego przysługuje prawo uchylenia uchwał komisji jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutu PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.
2. Zarządowi Oddziału Regionalnego PTTKŚląska Opolskiego przysługuje prawo zawieszenia lub odwołania członka Komisji jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub Statutem PTTK.
Art. 10.
1. Komisja działa w oparciu o środki finansowe w ramach budżetu Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego , dotacji oraz może korzystać ze środków przyznanych na zadania zlecone.
Art. 11.
1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału RegionalnegoPTTK Śląska Opolskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa, Statutu Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego
i Statutu PTTK.
3. Komisja ma prawo używania pieczątki firmowej Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego z napisem Komisja Turystyki Górskiej.
Art. 12.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.