Informacje dotyczące przepisów RODO

Kontaktując się z nami – w różnych celach – możecie Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych lub sami podacie nam takie dane. Uprzejmie prosimy zatem o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez PTTK:
Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Barlickiego 2A, 45-083 Opole, adres e-mail: poczta.orso.pttk.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane ?
Dane osobowe mogą być przetwarzane są na podstawie i w celu:
Dane członków PTTK
 Dane przetwarzane są na potrzeby przyjęcia do PTTK, utrzymywania kontaktu z członkami (np. w celu obowiązkowego pozyskiwania składek i zawiadamiania o walny zgromadzeniu) oraz realizacji działań statutowych – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO; podstawą do przetwarzania danych członków założycieli jest konieczność wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (określonych przez przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach) – art.6 ust. 1 lit. c RODO
Dane członków klubów i kół
 Dane przetwarzane są na potrzeby przyjęcia do klubu lub koła, utrzymywania kontaktu z członkami oraz realizacji działań statutowych – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO
Dane zdobywców odznak turystyki kwalifikowanej
 Dane przetwarzane są w celu przyznania odznaki – zweryfikowania spełnienia warunków do zdobycia odznaki, wydania i zewidencjonowania przyznanej oznaki, na podstawie zgody – art.6 ust. 1 lit. a RODO: akceptacja regulaminu danej odznaki i przystąpienie do realizacji jego postanowień oznacza wyrażenie zgody na przetwarzania danych w celu związanym z procesem przyznawania odznak.
Dane uczestników imprez programowych (imprez organizowanych przez PTTK w celach niezarobkowych, jako działalność statutowa)
 Dane przetwarzane są w celu zorganizowania imprezy programowej, na potrzeby wzięcia udziału w imprezie – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 W przypadku imprez dotowanych (dofinansowanych) – dane mogą być przetwarzane w celu rozliczenia przez Administratora otrzymanej dotacji/dofinansowania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane potencjalnych klientów/potencjalnych członków stowarzyszenia (dane osób kontaktujących się z PTTK, np. za pośrednictwem maila, z pytaniem o usługi lub jakimkolwiek innym pytaniem)
 Dane przetwarzane są w celu udzielenia odwiedzi na zadane pytanie – kontaktując się z PTTK za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 Dane przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą (np. kiedy kontaktujecie się Państwo z biurem podróży prosząc o przedstawienie oferty na interesujące Państwa wycieczki) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Dane klientów – osób korzystających z usług PTTK
 Dane przetwarzane są w celu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO):
a) wyszukania i przedstawienia propozycji (ofert) imprez turystycznych,
b) zorganizowania imprezy turystycznej – w celu zawarcia i wykonania umowy,
c) sprzedaży materiałów statutowych,
d) wykonania usług szkoleniowych.
 dane przetwarzane są w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
- wystawienia faktury,
- zawarcia na rzecz osób uczestniczących w zagranicznych imprezach turystycznych umów
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia,
Dane współpracowników (osób współpracujących z nami/świadczących usługi)
 Dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 Dane przetwarzane są w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – realizacja przepisów podatkowych oraz związanych ze zgłaszaniem do ubezpieczeń społecznych (w przypadku zleceniobiorców nieprowadzących działalności gospodarczej), dokumentowanie zdarzeń gospodarczych – art. 6 ust. 1 lit c RODO;
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe ?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy/usługi, przeprowadzenia procesu rekrutacji, udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przystąpienia do PTTK oraz skorzystania z innych oferowanych przez PTTK możliwości. W przypadkach wskazanych powyżej, w których podstawą przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego, podanie danych osobowych regulowane jest przez przepisy nakładające na Administratora dany obowiązek.
Czy potrzebna nam Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych ?
W sytuacjach wskazanych powyżej, tj. w oparciu o wyszczególnione podstawy prawne, i we wskazanych celach, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez konieczności uzyskiwania zgody. Chcąc wykorzystać dane w innych celach, np. w celu przesyłania Państwu informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, musimy poprosić Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a w razie jej udzielenia
– dane osobowe przetwarzane będą jednie w celu wskazanym w treści zgody. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy: poczta.orso.pttk.pl
Czy przekazujemy komuś Państwa dane osobowe ?
Co do zasady – nikomu nie udostępniamy powierzonych nam danych osobowych, chyba że jest to konieczne do wykonania usługi:
 W przypadku usługi organizacji imprezy turystycznej – dane osobowe będą udostępniane w celu realizacji umowy podmiotom uczestniczącym w jej realizacji, w szczególności takim jak: hotele, linie lotnicze i/lub inni przewoźnicy, podmioty prowadzące platformy rezerwacyjne (noclegów, biletów, parkingów itd.) oraz organom wizowym; w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – ubezpieczycielom; dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE ani do organizacji międzynarodowej;
 W przypadku zagranicznej imprezy programowej – dane osobowe będą udostępniane ubezpieczycielom (ubezpieczenie KL); przypadku imprez dotowanych (dofinansowanych) – dane (imię i nazwisko uczestnika imprezy) mogą być udostępniane podmiotowi przekazującemu dotację/dofinansowanie w celach rozliczeniowych PTTK, jako jednostka organizacyjna Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, udostępnia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu dane osobowe swoich członków oraz osób przystępujących do egzaminów – w celach statutowych (np. wysyłając wnioski o nadanie odznak, medali i dyplomów oraz wnioski o nadanie uprawnień). Dane członków klubów przystępujących do egzaminów przyznających dane uprawnienia zdobywane w związku z uczestnictwem w klubie lub kole, udostępniane są podmiotom uprawnionym do przeprowadzania tych egzaminów. Dane osobowe w drodze umowy powierzane są do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta PTTK w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT oraz usług księgowych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.
Jak długo przechowujemy dane osobowe ?
Co do zasady, dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania członkostwa w PTTK/klubie/kole/komisji, realizacji umowy/usługi oraz po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktury) – zgodny z przepisami prawa. Jednak w niektórych przypadkach, będziemy przechowywać dane krócej:
 W przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – dane będą usuwane (wraz z korespondencją mailową) po upływie 3 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z pytającym;
 W przypadku danych zdobywców odznak turystyki kwalifikowanej – dane będą przechowywane przez okres 20 lat lub do czasu cofnięcia zgody;
 W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.
Przysługujące Państwu uprawnienia
Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO); przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: poczta.orso.pttk.pl
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, iż przetwarzanie dotyczących Was danych osobowych narusza przepisy RODO.
Prawo wniesienia sprzeciwu
Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie. Możecie Państwo wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora:
poczta.orso.pttk.pl