Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

ZAPROSZENIE

Zarząd Klubu Górskiego Świstak informuje, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków  Klubu Górskiego Świstak za kadencję 2017 -2021 odbędzie się dnia 8 czerwca 2022 w Prudniku w sali hotelu OAZA ul. Zwycięstwa 2 ( koło basenu) w terminie;

1 termin – godz. 17 -ta

2 termin – godz. 17.30

 Planowany porządek zgromadzenia:

 1. Wybór prezydium Zgromadzenia ( przewodniczący, zastępca, sekretarz)
 2. Wybór komisji mandatowej – 2 osoby
 3. Wybór komisji uchwał i wniosków- 3 osoby
 4. Sprawozdanie z działalności Klubu za kadencję ( sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
 5. Dyskusja nad sprawozdaniem
 6. Protokół komisji rewizyjnej
 7. Dyskusja i udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi klubu
 8. Dyskusja nad dalszym działaniem klubu i głosowanie
  1. – kontynuacja działalności
  2. – rozwiązanie /zawieszenie działalności klubu
 9. W przypadku przegłosowania uchwały wg p.a wybór komisji wyborczej – 3 osoby,  zgłoszenia kandydatów do zarządu klubu ( 7 osób) i komisji rewizyjnej –( 3 osoby)
 10. Po zamknięciu listy kandydatów wybór komisji skrutacyjne
 11. Przeprowadzenie głosowania tajnego na zarząd klubu i komisję rewizyjną
 12. Ukonstytuowanie się zarządu Klubu i Komisji
 13. Przyjęcie uchwał i wniosków i zakończenie zgromadzenia.

Po zakończeniu zgromadzenia  uczestnicy otrzymają ciepły posiłek.

Z uwagi na rangę zgromadzenia i przewidziane podejmowanie strategicznych decyzji odnośnie dalszego działania klubu zarząd klubu prosi o liczny udział w zgromadzeniu .

Ze względów organizacyjnych prosi się potwierdzenie uczestnictwa do kol. Zbigniewa Zagłoby Zyglera  mailowo lub telefoniczne(tel. 795 422 624, lub Marii Mleczko-Król  ( mail mleczko.kroł!@gmail.com, tel. 572 327 951)

Zarząd KG Świstak informuje, że osoby, które zalegają ze składkami za rok 2021 lub lata wcześniejsze,  zgodnie z Regulaminem Klubu  utraciły członkostwo w Klubie. Dopuszcza się uregulowanie zaległości w składkach najpóźniej do dnia 6 czerwca  2022 r. po wcześniejszym zgłoszeniu  do kol. Zbigniewa Zagłoby Zyglera.

Prezes KG Świstak

Maria Mleczko-Król

Opole, 23.02. 2022 r.

Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego  - Komisja Turystyki Górskiej  uprzejmie informuje, że egzamin dla kandydatów  na przodowników turystyki górskiej ( nowe mianowania i rozszerzenia) odbędzie się dnia

10 marca 2022 o godz. 16-tej w Opolu, ul. Barlickiego 2a - siedziba OR PTTK ŚO

Kandydaci do egzaminu, którzy zgłosili telefonicznie zamiar przystąpienia do egzaminu, a nie złożyli dokumentów na piśmie, proszeni są o uzupełnieni formalności najpóźniej do dnia 6 marca 2022 r.

Przewodnicząca Komisji Maria Mleczko-Król

KOMUNIKAT DOT.EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI GÓRSKIEJ

 

Komisja turystyki Górskiej działająca przy PTTK -Oddział Regionalny Śląska Opolskiego uprzejmie informuje, że z powodu zagrożenia COVID-19 egzamin dla kandydatów na przodowników Turystyki Górskiej ( nowe mianowania lub rozszerzenie uprawnień ) odbędzie się w I kwartale 2022 r. w siedzibie PTTK  -ORSO  w Opolu  ul. Barlickiego 2a. Osoby, które zgłosiły udział w egzaminie telefonicznie proszone są o złożenie dokumentów w formie pisemnej za pośrednictwem poczty z dopisem na kopercie – egzamin PTG  ( nie otwierać ) w terminie do 31 stycznia 2022 r. Do tego terminu mogą składać również dokumenty inni zainteresowani , którzy dotychczas nie deklarowali udziału w egzaminie.

 

                                                   Przewodnicząca KTG i Komisji egzaminacyjne

                                                                       Maria Mleczko-Król

50 Jesienny Opolski Rajd Tatrzański przeszedł do historii ! - galeria