I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zarząd Główny PTTK na wniosek Komisji Turystyki Motorowej Zarządy Głównego PTTK ustanawia następujące rodzaje odznak turystyki motorowej:

• Turysta Motorowy – TM

• Motorową Odznakę Turystyczną – MOT

§ 2

1. Odznaki turystyki motorowej TM i MOT stanowią w PTTK wyróżnienie przyznawane za potwierdzone uprawianie turystyki motorowej.

2. Celem ustanowienia odznak jest zachęcenie szerokiego ogółu społeczeństwa do poznawania walorów krajoznawczych ojczyzny, jej historii, popularyzacja indywidualnej i zorganizowanej turystyki motorowej - jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

§ 3

1. Turystę Motorowego mogą zdobywać dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat, którzy uczestniczą w uprawianiu turystyki motorowej z osobami dorosłymi, w wycieczkach autokarowych, itp.

2. Motorową Odznakę Turystyczną mogą zdobywać osoby, które ukończyły 16 rok życia i uprawiają turystykę motorową pojazdem samochodowym, motocyklem lub motorowerem w trakcie przemieszczania się w terenie w celach poznawczych.

§ 4

1. Za rzetelność zdobywania odznak turystyki motorowej odpowiadają:

• Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK

• Terenowe Zespoły Weryfikacyjne i Referat Weryfikacyjny odznak motorowych

• Oddziałowe Komisje Turystyki Motorowej PTTK

• Kluby Turystyki Motorowej PTTK

• Przodownicy Turystyki Motorowej PTTK

2. Rejestr wycieczek i imprez motorowych oraz potwierdzenia zwiedzanych obiektów prowadzi turysta w książeczce wycieczek.

3. Podstawą przyznania odznaki turystyki motorowej jest spełnienie przez zdobywającego warunków określonych w niniejszym regulaminie.

4. Odznaki TM i MOT mogą nosić wyłącznie osoby, które posiadają legitymację potwierdzającą przyznanie odznaki danego rodzaju i stopnia.

§ 5

RODZAJE I STOPNIE ODZNAK

1. Turysta Motorowy posiada 3 stopnie:

• TM w stopniu brązowym

• TM w stopniu srebrnym

• TM w stopniu złotym

2. Motorowa Odznaka Turystyczna posiada 8 stopni:

• MOT w stopniu popularnym

• MOT w stopniu małym brązowym

• MOT w stopniu małym srebrnym

• MOT w stopniu małym złotym

• MOT w stopniu dużym brązowym

• MOT w stopniu dużym srebrnym

• MOT w stopniu dużym złotym

• MOT w stopniu złotym za wytrwałość

3. Wzory odznak zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Odznaki turystyki motorowej zdobywa się w kolejności stopni.

5. Nie ma obowiązku zdobywania odznak TM przed MOT w przypadku, gdy turysta rozpoczyna uprawianie turystyki motorowej po ukończeniu 16 roku życia.

6. Turysta zdobywający odznaki TM, w momencie ukończenia 16 lat obojętnie, który stopień TM już posiada, kontynuuje zdobywanie odznaki MOT zgodnie z regulaminem.

§ 6

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAK

Warunki wymagane do zdobycia odznaki Turysta Motorowy:

1. W stopniu brązowym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 5 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 1 obiekt zabytkowy

• 1 muzeum lub skansen

2. W stopniu srebrnym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 10 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 2 obiekty zabytkowe

• 2 muzea lub skanseny

3. W stopniu złotym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 20 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 3 obiekty zabytkowe

• 3 muzea lub skanseny

• 1 park narodowy

Warunki wymagane do zdobycia Motorowej Odznaki Turystycznej:

1. W stopniu popularnym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 5 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 2 obiekty zabytkowe

• 1 muzea lub skanseny

• 2 parki krajobrazowe

• uczestniczenie, w co najmniej 1 imprezie turystyki motorowej ujętej w harmonogramie imprez motorowych KTM ZG PTTK

2. W stopniu małym brązowym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 10 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 4 obiekty zabytkowe

• 2 muzea lub skanseny

• 1 park narodowy

• uczestniczenie, w co najmniej 2 imprezach turystyki motorowej ujętych w harmonogramie imprez motorowych KTM ZG PTTK

3. W stopniu małym srebrnym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 15 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 6 obiekty zabytkowe

• 3 muzea lub skanseny

• 1 park narodowy

• uczestniczenie, w co najmniej 3 imprezach turystyki motorowej ujętych w harmonogramie imprez motorowych KTM ZG PTTK

4. W stopniu małym złotym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 20 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 10 obiektów zabytkowych

• 5 muzeów lub skansenów

• 1 park narodowy

• uczestniczenie, w co najmniej 5 imprezach turystyki motorowej ujętych w harmonogramie imprez motorowych KTM ZG PTTK

5. W stopniu dużym brązowym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 30 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 12 obiektów zabytkowych

• 7 muzeów lub skansenów

• 3 parki narodowe

• uczestniczenie, w co najmniej 2 imprezach turystyki motorowej ujętych w harmonogramie imprez motorowych KTM ZG PTTK rangi ogólnopolskiej

6. W stopniu dużym srebrnym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 40 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 14 obiektów zabytkowych

• 9 muzeów lub skansenów

• 4 parki narodowe

• uczestniczenie, w co najmniej 5 imprezach turystyki motorowej ujętych w harmonogramie imprez motorowych KTM ZG PTTK w tym obowiązkowo 1 rangi centralnej i 4 rangi ogólnopolskiej

7. W stopniu dużym złotym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 50 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 17 obiektów zabytkowych

• 11 muzeów lub skansenów

• 5 parki narodowe

• uczestniczenie, w co najmniej 8 imprezach turystyki motorowej ujętych w harmonogramie imprez motorowych KTM ZG PTTK w tym obowiązkowo w 2 rangi centralnej i 6 rangi ogólnopolskiej

8. W stopniu złotym za wytrwałość należy zwiedzić i potwierdzić:

• 60 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 20 obiektów zabytkowych

• 15 muzeów lub skansenów

• 6 parki narodowe

• uczestniczenie, w co najmniej 10 imprezach turystyki motorowej ujętych w harmonogramie imprez motorowych KTM ZG PTTK w tym obowiązkowo w 2 rangi centralnej i 8 rangi ogólnopolskiej

§ 7

1. W trakcie zdobywania odznak TM lub MOT obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty.

2. Raz zaliczony obiekt nie może być zaliczany na inny stopień odznaki.

3. Na poszczególny stopień odznaki zalicza się tylko 3 dowolne obiekty z jednej miejscowości, oprócz obiektów zabytkowych, parków narodowych, muzeów i skansenów wyszczególnionych w wykazie obiektów stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Nadwyżka obiektów zabytkowych, parków narodowych, muzeów i skansenów z załącznika nr 2 niniejszego regulaminu, zaliczana jest na poczet stopnia wyższego.

5. Nadmierna ilość zaliczonych imprez – bez względu na rangę – nie jest zaliczana na stopień wyższy odznaki.

6. Przy zdobywaniu odznak TM i MOT poszczególnych stopni, ilość wymaganych obiektów, których zwiedzenie zostało potwierdzone tylko przez członka kadry programowej PTTK, nie może przekraczać 20% wymaganego limitu.

7. Udział w imprezie turystyki motorowej ujętej w harmonogramie imprez motorowych KTM ZG PTTK, zwiedzenie obiektu, muzeum itp., musi być potwierdzone w sposób niebudzący wątpliwości.

8. Potwierdzeniem zwiedzenia obiektu może być pieczątka obiektu, dowolnego urzędu, instytucji, organizacji lub inny odcisk pieczęci z czytelną nazwą tej miejscowości, bilet wstępu, fotografia, imienny podpis obecnego podczas wycieczki, członka kadry programowej PTTK. Potwierdzeniem imprezy może być odcisk pieczęci imprezy, wlepka oraz pieczęć i podpis organizatora imprezy (Przodownika TM PTTK).

9. Przy zdobywaniu poszczególnych stopni odznak TM lub MOT zalicza się również zabytki UNESCO znajdujące się poza granicami Polski.

10. Do dowolnych obiektów można zaliczać - inne obiekty niewyszczególnione w załączniku nr 2 niniejszego regulaminu. Mogą to być np: zamki, pałace, dwory, zagrody, ratusze, domy i budynki o ciekawej architekturze, wiatraki, młyny, kuźnie, budynki przemysłowe, spichlerze, latarnie morskie, kopalnie, kościoły, sanktuaria, cerkwie, synagogi, meczety, kaplice, klasztory, muzea, izby pamięci, parki krajobrazowe i podworskie, rezerwaty przyrody, cytadele, forty, pola bitewne, cmentarze, miejsca pamięci narodowej, pomniki, historyczne obiekty edukacji, miejsca związane z życiem ludzi zasłużonych dla Polski i świata, itp. WERYFIKACJA ODZNAK

§ 8

Dokumentem stwierdzającym spełnienie wymaganych warunków na poszczególne stopnie odznak TM i MOT są wpisy i potwierdzenia w książeczce wycieczek.

§ 9

W celu przyznania odpowiedniego stopnia odznaki TM lub MOT należy książeczkę wycieczek z poświadczeniami przedłożyć Terenowemu Zespołowi Weryfikacyjnemu.

§ 10

Poszczególne stopnie odznak TM i MOT mają prawo i obowiązek weryfikować oraz przyznawać:

1. Odznaki TM w stopniu brązowym, srebrnym i złotym - weryfikatorzy Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego, którzy przyznają odznakę i wydają legitymację.

2. Odznaki MOT w stopniu popularnym, małym brązowym, małym srebrnym, małym złotym - weryfikatorzy Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego, którzy przyznają odznakę i wydają legitymację.

3. Odznaki MOT w stopniu dużym brązowym, dużym srebrnym i dużym złotym weryfikują wstępnie weryfikatorzy Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego, wypełniają wniosek o przyznanie odpowiedniej odznaki MOT i przesyłają do weryfikatora Referatu Weryfikacyjnego KTM ZG PTTK, który przyznaje odznakę i wydaje legitymację.

4. Odznakę MOT w stopniu złotym za wytrwałość na wniosek Referatu Weryfikacyjnego przyznaje KTM ZG PTTK.

5. W Referacie Weryfikacyjnym KTM ZG PTTK działają weryfikatorzy z prawem weryfikacji i przyznawania wszystkich odznak motorowych z zastrzeżeniem pkt. 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Turyści posiadający odznaki MOT wyższego stopnia mogą zdobywać Odznakę MOT popularną po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

§ 12

Po wejściu w życie niniejszego regulaminu, turysta osobiście decyduje, na jakich zasadach będzie kontynuował rozpoczęte już zdobywanie odznaki TM lub MOT, lecz po zdobyciu tego stopnia, odznaki następnych, wyższych stopni muszą być zdobywane zgodnie z tym regulaminem.

§ 13

Wykazy osób, którym zostaną przyznane odznaki MOT w stopniu złotym za wytrwałość, będą podawane do wiadomości w biuletynach KTM ZG PTTK. Wręczenie tych odznak winno odbywać się w sposób uroczysty.

§ 14

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do KTM ZG PTTK.

2. Tracą moc wcześniejsze Regulaminy Odznak Turystyki Motorowej PTTK.

3. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 5 lipca 2016 roku uchwałą nr 99/XVIII/2016 i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.