Opole 31.03.2022 r.                                                                      

                    Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze                           

                  Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego               

           Koło Terenowe  PTTK  Nr 88 „TRAMP”  w Opolu                                                                                                                                      

    Zarząd  KT PTTK Nr 88”TRAMP”  w  Opolu zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze,  które odbędzie się 

21 maja 2022 r.  w Centrum Dialogu Obywatelskiego  przy ul. Damrota 1 w Opolu – pokój nr 106

              I  termin zebrania  – godz. 10:30

             II  termin zebrania –  godz. 10:45

Porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Prezydium zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad zebrania
 4. Zatwierdzenie porządku i regulaminu Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie z działalności Koła za okres kadencji 2017 – 2021.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 10. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2022 – 2025 oraz Delegatów na XX Zjazd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.
 11. Wolne wnioski, dyskusja, podjęcie uchwał.
 12. Ogłoszenie wyników wyborów.
 13. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 14. Zamknięcie zebrania.

  Uchwała nr 171/XIX/2020

Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2020r.

w sprawie Ordynacji Wyborczej 

§3 ust.1. Prawo uczestnictwa w walnym zebraniu koła lub klubu z głosem decydującym mają wszyscy członkowie danej jednostki, którzy okażą się ważną legitymacją członka PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok …….

§4 ust,3. Walne zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania     uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania,

ust.4.  Walne zebrania odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

Zebranie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z

COVID-19