&1

W celu upowszechnienia turystyki kolarskiej, popularyzowania krajoznawstwa i elementów kultury regionu oraz lepszego poznania krajobrazu obszarów województwa opolskiego, ustanawia się jednostopniową odznakę „Rajd Dookoła Opolszczyzny”.

&2

Miejscowości podane w załączniku określają trasę rajdu. Miejscowości pogrubione stanowią punkty kontrolne, w których uczestnik rajdu ma obowiązek potwierdzić swój przejazd przez miejscowość.

&3

Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować go w dowolnym kierunku, jak również odbywać go w odcinkach pokonywanych w dowolnym czasie. Zaleca się jazdę w kierunku odwrotnym do ruchu zegara, co zapewnia korzystniejsze walory widokowe.

&4

Uczestnik rajdu może wzbogacić trasę rajdu o inne miejscowości, pod warunkiem przejechania punktów kontrolnych.

&5

Turyści niepełnoletni mogą brać udział w rajdzie tylko w asyście osób dorosłych.

&6

Długość odcinka, który należy przejechać w ciągu jednego dnia wynosi minimum 15 km. Górnej granicy dziennej przejechanych kilometrów nie ogranicza się. Ze względu na walory krajoznawcze zaleca się, aby długość dziennego odcinka mieściła się w granicach 45-60 km.

&7

W celu weryfikacji odznaki uczestnik rajdu zobowiązany jest prowadzić dokumentację potwierdzającą przejechane odcinki tras i przejazdy przez punkty kontrolne w formie papierowej lub elektronicznej (skany, fotografie, zapisy na urządzeniach mobilnych).

&8

Przejechana trasa rajdu może być jednocześnie zaliczana na odznakę KOT, jednak należy w tym celu zebrać potwierdzenia w osobnej książeczce KOT, zgodnie z obowiązującymi wymogami.

&9

W celu weryfikacji odznaki, po przejechaniu całej trasy, należy przekazać dokumentację rajdową Terenowemu Referatowi Weryfikacyjnemu przy OR PTTK SO.

&10

Turyści, którzy ukończyli rajd mogą zakupić odznakę, po jej weryfikacji, w siedzibie OR PTTK SO.

&11

Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

&12

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Regionalnej Komisji Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.

&13

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2019 roku. Na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej regulamin został zatwierdzony w dniu 15 kwietnia 2019 roku uchwałą nr 07 przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego. Jednocześnie traci moc Regulamin z dnia 10 kwietnia 2000 roku.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU RAJDU KOLARSKIEGO PTTK "DOOKOŁA OPOLSZCZYZNY"

Cyfry umieszczone pomiędzy miejscowościami oznaczają odległości w kilometrach według Google Maps.

Miejscowości pogrubione [oznaczone znakiem #] są punktami kontrolnymi, w których należy uzyskać potwierdzenie przejazdu.

# Brzeg 5, Brzezina 7, # Małujowice 11, Młodoszowice 10, # Grodków 8, Jędrzejów 10, Jaszów 7, Karłowice Wielkie 11, # Otmuchów 9, Lubiatów 7, # Paczków 5, Ujeździec 12, # Kałków 12, # Sławniowice 9, Gierałcice 8, # Głuchołazy 8, # Pokrzywna 11, # Prudnik 8, Dytmarów 10, # Racławice Śląskie 7, # Pomorzowice 14, # Głubczyce 8, Równe 10, Zopowy 13, # Branice 13, # Pilszcz 7, Dzierżysław 6, # Kietrz 12, # Baborów 16, # Polska Cerekiew 23, Stara Kuźnia 9, # Sławięcice 3, # Ujazd 5, Jaryszów 12, # Strzelce Opolskie 8, # Jemielnica 11, Żędowice 12, # Kolonowskie 16, # Dobrodzień 23, # Borki Wielkie 21, Żytniów 10, # Praszka 8, Uszyce 11, # Byczyna 10, Komorzno 10, Szymonków 10, Woskowice Małe 18, # Jakubowice 8, # Namysłów 14, Minkowskie 15, Lubsza 8, # Brzeg.

Łączna długość trasy około 540 km.

30 potwierdzeń z miejscowości, w tym miejscowość początkowa rajdu dwa razy.

Opis punktów kontrolnych:

Brzeg- zamek książąt brzeskich, obecnie Muzeum Piastów Śląskich, w 2018 r. wpisany na listę Pomników Historii

Brzeg- kościół św. Mikołaja, gotycki z XIV w; w zakrystii późnogotyckie freski ścienne

Brzeg- kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, jedyne na Śląsku malowidła iluzjonistyczne i freski pędzla Jana Kubena

Małujowice- kościół św. Jakuba z XIII w., zwany Śląską Sykstyną, wewnątrz gotyckie polichromie, Biblia Pauperum

Małujowice- kamienny krzyż pojednania (pokutny), datowany na XIV-XVI w., przy murze kościelnym

Małujowice- miejsce bitwy pod Małujowicami 10 kwietnia 1741 r.

Grodków- fragmenty murów miejskich z XIV-XVI w. z wieżą Bramy Ziębickiej, wieżą Bramy Lewińskiej, basztą

więzienną z renesansową attyką

Grodków- gotycki kościół pw. św. Michała Archanioła z XIII w., wnętrze manierystyczno-barokowe

Otmuchów- barokowy kościół z XVII w. śś. Mikołaja i Franciszka Ksawerego

Otmuchów- zamek biskupi z XIII w. z końskimi schodami, rozbudowany w XVI w. w stylu renesansowym, w XVII w. przebudowywany w stylu barokowym

Otmuchów- renesansowy ratusz, podwójny zegar słoneczny z XVI w. zw. Zegarem Paracelsusa

Paczków- zespół średniowiecznych obwarowań miejskich zw. Polskim Carcassonne - ok. 1200 m murów obronnych, 19 baszt łupinowych, 4 wieże bramne

Paczków- Dom Kata z XVIII w., zbudowany metodą muru pruskiego, Centrum Informacji Turystycznej

Paczków- starówka wpisana w 2012 r. na listę Pomników Historii, ratusz pierwotnie renesansowy, przebudowany w stylu neoklasycystycznym

Paczków- Muzeum Gazownictwa, utworzone w byłej gazowni

Kałków- kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Jerzego, późnoromańsko-gotycki z XIII w. z gotyckimi polichromiami

Sławniowice- kopalnia Marmur Sławniowice z ponad 700-letnią tradycją; głaz z tablicą informacyjną

Głuchołazy- XIII w. układ urbanistyczny miasta: rynek, XIX w. kamienice, lipa drobnolistna - pomnik przyrody, Wieża Bramy Górnej, mury miejskie

Głuchołazy- kościół św. Wawrzyńca z 1250 r., gotycki portal

Głuchołazy- dawny dom zdrojowy z 1882 r., ob. Instytut Dydaktyczno-Naukowy im. Vincenza Priessnitza Ośrodek

Formacyjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

Głuchołazy- miasto Orderu Uśmiechu, fontanna Orderu Uśmiechu, Skwer Kawalerów Orderu Uśmiechu

Pokrzywna- siedziba Parku Krajobrazowego Góry Opawskie, miejscowość wypoczynkowa

Prudnik- zespół klasztorny bonifratrów, z lat 1783-87: kościół śś. Apostołów Piotra i Pawła, klasztor oo. bonifratrów

Prudnik- cmentarz żydowski z końca XIX w, min. mauzoleum rodziny Frankel,

Prudnik- wieża zamkowa zwana wieżą Woka, z XIII/XIV w.

Prudnik- willa rodziny Fränkel z końca XIX w., obecnie Prudnicki Ośrodek Kultury

Prudnik- Muzeum Ziemi Prudnickiej z Wieżą Bramy Dolnej

Prudnik- Centrum Tradycji Tkackich

Racławice Śląskie- Szwedzki Słup z ok. 1633 r., wotum dziękczynne,

Racławice Śląskie- kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z XIV w., przebudowywany, obecnie barokowy

Pomorzowice- kościół św. Jana Chrzciciela z 1613 r., obecny z 1846 r.

Pomorzowice- renesansowy pałac z 1614 r., gruntownie przebudowany w 1905 r. z zatarciem cech stylowych

Głubczyce- układ urbanistyczny Starego Miasta, z rynkiem o unikatowym w Europie kształcie ćwierci koła

Głubczyce- kościół pw. Narodzenia NMP, gotycki z XIII w., rozbudowany w XIV w., wielokrotnie przebudowywany

Głubczyce- zespół klasztorny franciszkanów zbudowany w l. 1753-70

Głubczyce- obwarowania miejskie, w tym mury obronne i baszty z II poł. XIII w.

Branice- założenie szpitalne zwane Miasteczkiem Miłosierdzia (ks. biskup Józef Nathan), w tym klasztor Sióstr Maryi

Niepokalanej i Bazylika św. Rodziny; wewnątrz bazyliki Anielska Krata, arcydzieło metaloplastyki klasy europejskiej

Pilszcz- zabytkowy układ urbanistyczny z końca XVIII w., zagrody frankońskie wraz z zachowanym spichlerzem, parnikiem i piekarnikiem

Pilszcz- kościół pątniczy pw. Wniebowzięcia NMP z 1593 r., przebudowany w XVIII w., sanktuarium Matki Boskiej Pilszczańskiej

Kietrz- ruiny zamku-pałacu z XVI w., zamek przebudowany w XIX w. na pałac

Kietrz- rynek z kolumną Maryjną z 1730 r.

Baborów- drewniany kościół cmentarny św. Józefa, barokowy, z lat 1700-02; wnętrze zdobione polichromiami

Baborów- kamienny krzyż pojednania (pokutny), datowany na XIV-XVI w.

Polska Cerekiew- zamek z 1617 r., rezydencja Fryderyka von Oppersdorffa, przebudowany w XIX w. na pałac, na parterze biblioteka

Sławięcice- dawny niemiecki obóz koncentracyjny Blechhammer, krematorium, pomnik, pozostałości wież strzelniczych i bramy wjazdowej

Sławięcice- zespół dworski: park, fragment pałacu książąt Hohenlohe – Öhringen; barokowy pawilon ogrodowy –

Belweder z 1802 r.

Ujazd- zamek biskupi z XIII w. Rozbudowany w XIV w. w stylu gotyckimi, przebudowany w stylu renesansowym w XVI W XVIII w. założenie przebudowano na barokowy pałac. Obecnie odrestaurowana ruina.

Strzelce Opolskie- ruiny zamku książąt opolskich z XIV w., przebudowany w XVI i XIX w., park miejski z 1832 r.

Strzelce Opolskie- zabudowania dawnego Browaru Miejskiego J. Steinitza (1898-1900), przekształcone w obiekt hotelowo-restauracyjny Centrum Browar

Jemielnica- zespół klasztorny cystersów utworzony w XIII w.: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, wystrój barokowy; klasztor, obecnie plebania; kaplica; dom ze spichlerzem, młyn

Kolonowskie- drewniany dom - dawne biuro huty żelaza. Obecnie Izba Regionalna Historii Lokalnej; pomnik Colonny

Dobrodzień- drewniany kościół cmentarny pw. św. Walentego, z połowy XVII w.

Dobrodzień- cmentarz żydowski z XVIII w. 

Dobrodzień- zespół pałacowo-parkowy z 1848 r., park krajobrazowy z kamiennym mostem dworskim z 1610 r.

Borki Wielkie- drewniany kościół cmentarny śś. Marcina i Bartłomieja z 1697 r., korpus świątyni konstrukcji zrębowej, wieża konstrukcji słupowej

Praszka- Muzeum Regionalne

Praszka- synagoga z XIX w., obecnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Byczyna- zespół urbanistyczny miasta: zachowane niemal w całości średniowieczne mury obronne, fosa i bramy:

Polska, Niemiecka i Piaskowa; ratusz o cechach baroku i klasycyzmu; zabytkowa zabudowa rynku

Jakubowice- drewniany kościół NMP Królowej Polski z 1585 r.

Jakubowice - neoklasyczny pałac z 1882 r., obecnie hotel i restauracja Jakubus

Namysłów- układ urbanistyczny miasta z murami obronnymi, Bramą Krakowską z XIV w. i ratuszem, pierwotnie gotyckim, przebudowanym w duchu renesansu

Namysłów- zamek książęcy z 1360 r., siedziba Browaru Namysłów

Namysłów- dawna szkoła ewangelicka z 1789 r., obecnie Izba Regionalna. 

Trasę opracował: Tadeusz Zerych. Zmiany wprowadził Henryk Paciej. 

Nową trasę i regulamin opracowały:

Mariola Nagoda, Małgorzata Pamuła

Współpraca:

Mirosław Czekała i Lucjusz Bilik. 

Wszelkie uwagi można przekazać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Aktualizacja 25 marca 2019