ZAWIADOMIENIE

Zarząd Miejskiego Koła PTTK Łazik w Zdzieszowicach zaprasza wszystkich członków Koła na Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze, które odbędzie się dnia 17.05.2022 (wtorek), w kawiarence kinowej w Zdzieszowicach przy ulicy Powstańców Śląskich 7

I termin zebrania – godz. 17:00

II termin zebrania – godz. 17:15

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania;

2. Uchwalenie porządku i regulaminu Walnego Zebrania;

3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiego Koła PTTK Łazik w Zdzieszowicach w latach 2019-2021;

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi;

5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał;

6. Wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencje 2022 – 2025 a także Delegatów na XX Zjazd ORSO PTTK, który odbędzie się 11 czerwca 2022 roku w Opolu;

7. Przedstawienie wniosków przez uczestników zebrania, dyskusja, podjęcie uchwał;

8. Ogłoszenie wyników wyborów;

9. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

10.Zamknięcie zebrania.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 171/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2020r. w sprawie Ordynacji Wyborczej

● 3.1 Prawo uczestnictwa w walnym zebraniu koła lub klubu z głosem decydującym mają wszyscy członkowie danej jednostki, którzy okażą się ważną legitymacją członka PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok

● 4.3 Walne zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania,

● 4.4 Walne zebrania odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.